Elektronika

Wyświetlacz LCD (Ethernet)

Hadrware: Arduino + EthernetShield + LCD

(obecnie używam MQTT)

Poprzez spreparowane linki wysyłany dane do arduino.

Wersja V3

/*
 *Wyświetlanie na LCD:      "https://192.168.2.99/??LCD/%20%20%20TEST%20DZIALANIA%20%20%20/%20%20%20Wyswietlacza%20LCD%20/DZIALA%20DZIALA%20DZIALA/123%20567%209012%204567%209" zawsze trzeba wypełnić całe linie: spacje to '%20'
 *Aby włączyć alarm:       "https://192.168.2.99/??ALM/1"            cyfra po ALM/ określa głośność alarmu
 *Aby włączyć miganie LED:    "https://192.168.2.99/??LED/13"           cyfry po LED/ 1-poziom migania 3-kolor
 *Ustawienie adresu IP:      "https://192.168.2.99/??SET_IP/192.168.002.099"   ważne aby każda jego część składała się z 3 cyfr
 *
 *
 * EEPROM:
 * 1013-1016 - IP
 *
 
 Podłączenie LCD na Ethernet Shield:
 * LCD RS -pin to digital pin 7
 * LCD EN -pin to digital pin 6
 * LCD D4 -pin to digital pin 5
 * LCD D5 -pin to digital pin 4
 * LCD D6 -pin to digital pin 3
 * LCD D7 -pin to digital pin 2
 * LCD R/W -pin to ground
 * LCD VSS -pin to ground
 * LCD VCC -pin to 5V
  
    10K rezystor:
   
   +5V ---[===]--- GND
       |
       |
      LCD VO
      (pin3)
 
 */
 
#include 
LiquidCrystal lcd(7, 6, 5, 4, 3, 2);       //piny wg. schematu [RS, EN, D4, D5, D6, D7]
#include 
#include               //używa pinów 10-SS, 11-MOSI, 12-MISO, 13-SCK (4-SDCS)
#include 

// WSZYSTKO DO KONFIGU SERWERA
byte ip[] = { 192,168,2,99 };
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0x10, 0x10 };
byte subnet[] = { 255,255,255,0 };
int ser_p = 80;

String HTTP;
String L0;
String L1;
String L2;
String L3;
String ALM;
String LED;
String LED1;

void setup()
{
  pinMode(8, INPUT);                 // pin RESET USTAWIEN
  pinMode(10, OUTPUT);
  digitalWrite(10, HIGH);               // wyłącz Ethernet
  Serial.begin(9600);                 // for debugging
  lcd.begin(20, 4);                  // wyświetlacz mam 4X20 znaków

/*if(digitalRead(8) == HIGH){               // zworka na pin 8 powoduje zapisanie 255.255.255.255 do EEPROM
   for (int i = 0; i <= 3; i++) { EEPROM.write(i + 1013, 255); } }*/ if(EEPROM.read(1013) + EEPROM.read(1014) + EEPROM.read(1015) + EEPROM.read(1016) != 1020){ //jak w EEPROMIE jest 255.255.255.255 to nie czyta konfigu z EEPROM Serial.println("-ODCZYT IP Z EEPROM->");
  for (byte i = 0; i < 5; i++){            // odczyt IP sieci
    ip[i] = EEPROM.read(i+1013);
   }  
 }
  
  Ethernet.begin(mac, ip, subnet);
  EthernetServer server(ser_p);
  server.begin();                   // start serwera

  Serial.print("IP: ");                // wyświetlanie parametrów sieci przez Serial
  Serial.print(Ethernet.localIP());
  Serial.print("/");
  Serial.println(ser_p);  
  Serial.print("MAC: ");
  for (int i = 0; i <= 5; i++) {
  Serial.print(mac[i], HEX);
  if(i<5){Serial.print(":");}
  }
  Serial.println();
  
  lcd.setCursor(0, 0);                 // wyświetlanie parametrów sieci przez LCD
  lcd.print("-KONFIGURACJA SIECI-");
  lcd.setCursor(0, 2);
  lcd.print("I: ");
  lcd.print(Ethernet.localIP());
  lcd.print("/");
  lcd.print(ser_p);  
  lcd.setCursor(0, 3);                    
  lcd.print("M: "); 
  for (int i = 0; i <= 5; i++) {
  lcd.print(mac[i], HEX);
  if(i<5){lcd.print(":");}
  }

  delay(5000);
}

void loop()
{
  EthernetServer server(ser_p);
  EthernetClient client = server.available();     // try to get client

  if (client) {                    // got client?
    boolean currentLineIsBlank = true;
    while (client.connected()) {
      if (client.available()) {          // client data available to read
        char c = client.read();         // read 1 byte (character) from client
            
        if (HTTP.length() < 150) { // dlugosc zapytania HTTP += c; // zapisz zapytanie w ciagu HTTP if (c == '\n') { //-USTAWIENIE IP if(HTTP.indexOf("??SET_IP/") >0)  { 
   Serial.println("-ZAPIS EEPROM->");
   for (int i = 0; i < 4; i++) { EEPROM.write(i + 1013, HTTP.substring(i * 4 + 14, i * 4 + 17).toInt()); } Serial.print("-IP z EEPROM->");   
   for (int i = 0; i < 4; i++) { Serial.print(EEPROM.read(i + 1013)); if(i<3){ Serial.print("."); }}
   Serial.println();
   delay(100);
     ///--------------------RESET------------------------
           noInterrupts();
        __asm("wdr");
        WDTCSR = (1<<WDCE) | (1<<WDE);
        WDTCSR = (1<<WDE); for(;;){ }; ///--------------------RESET------------------------ } //-USTAWIENIE IP if(HTTP.indexOf("??ALM/") >0)  { 
   ALM = HTTP.substring(11, 12);  
   Serial.println("---ALARM: glosnosc");
   Serial.println(ALM);
   Serial.println("---------------------");
    }
       
  if(HTTP.indexOf("??LED/") >0)  { 
   LED = HTTP.substring(11, 12);
   LED1 = HTTP.substring(12, 13);  
   Serial.println("---LED: poziom migania/kolor");
   Serial.print(LED);Serial.print("/");Serial.println(LED1);
   Serial.println("---------------------");
    }    

//-WYŚWIETLANIE DANYCH NA LCD
   if(HTTP.indexOf("??LCD/") >0)  {  
       HTTP.replace("%20", " ");       
       L0 = HTTP.substring(11, 31);       
       L1 = HTTP.substring(32, 52); 
       L2 = HTTP.substring(53, 73); 
       L3 = HTTP.substring(74, 94); 
       Serial.println("-DANE DO LCD->");
       lcd.setCursor(0,0);
       lcd.print(L0); 
       lcd.setCursor(0,1);
       lcd.print(L1); 
       lcd.setCursor(0,2);
       lcd.print(L2); 
       lcd.setCursor(0,3);
       lcd.print(L3); 
       Serial.println(L0); 
       Serial.println(L1); 
       Serial.println(L2); 
       Serial.println(L3);
   }
//-WYŚWIETLANIE DANYCH NA LCD

       client.println("HTTP/1.1 200 OK");
       client.println("Content-Type: text/xml");
       client.println("Connection: keep-alive");
       client.println();
       XML_response(client);
          
      delay(1);                  // give the web browser time to receive the data
      client.stop();               // close the connection:
      Serial.println("client disonnected"); 
 
      HTTP="";                  //clearing string for next read
        }}
      }                      // end if (client.available())
    }                        // end while (client.connected())
  }                          // end if (client)
}

// send the XML file with analog values, switch status
// and LED status

void XML_response(EthernetClient cl)
{
  int analog_val;
  int D_val;
  int i; 
 
 cl.print("");
  cl.print("");
   cl.print("");
     
     cl.print("");
     cl.print("LCD");
     cl.print("");
    
     for (i = 0; i <= 5; i++) {
     analog_val = analogRead(i);
     cl.print("<A");cl.print(i);cl.print(">");
      cl.print(analog_val);
     cl.print("");
     }
     
    cl.print("");
   cl.print("");
}

//int freeRam () { extern int __heap_start, *__brkval;  int v;  return (int) &v - (__brkval == 0 ? (int) &__heap_start : (int) __brkval); }

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *